Data

Date:
27-11-1991
Country:
Netherlands
Number:
981/90/Br
Court:
Gerechtshof's Hertogenbosch
Parties:
J.B. de Vos en Zonen BV v. Reto Recycling GmbH

Keywords

CONCLUSION OF CONTRACT BEFORE ENTRY INTO FORCE OF CISG - OBLIGATION TO DENOUNCE 1964 HAGUE CONVENTION (ART. 99(6) CISG) - CISG NOT APPLICABLE - (ART. 100 CISG)

Abstract

In 1989 a German seller and a Dutch buyer concluded a contract for the sale of a machine. A dispute arose between the parties.

The court held that CISG did not apply as the contract had been concluded before January 1, 1991, being the date that Germany's ratification of CISG took effect according to Art. 99 CISG, that is after Germany's denunciation of the 1964 Hague Convention relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods ULIS (Art. 100 CISG)

Fulltext

[...]

4. Beoordeling van het geschil.

4.1. Reto is gevestigd in de Bondsrepubliek Duitsland. De Vos is gevestigd in Nederland. [...]

4.2 Het toepasselijke recht.

4.2.1. De Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken (LUVI, wet van 15 december 1971, Stb. 780) ) beheerst de rechtsverhouding van partijen. Nederland en de Bondsrepubliek waren in 1989 en 1990 partij bij het LUVI-verdrag (`s-Gravenhage, 1 juli 1964). De overeenkomst met betrekking tot de granulator is tot stand gekomen bij aanbod te Dortmund op 8 september 1989 en aanvaarding te (kennelijk) Oosterhout op 14 september 1989 (art 1 lid 1 onder b LUVI). De drie overeenkomsten brachten met zich, dat de gekochte goederen uit (kennelijk) Duitsland naar Nederland werden vervoerd (art 1 lid 1 onder a).

4.2.2. Volgens De Vos wordt de verhouding van partijen beheerst door Nederlands recht, volgens Reto door Duits recht. Deze standpunten doen aan het vorenstaande niet af; een eenstemmige rechtskeuze vormen zij niet en de Eenvormige wet maakt van zowel het Nederlandse, als het Duitse recht onderdeel uit.

4.2.3. De omstandigheid, dat de Bondsrepubliek het LUVI-verdrag tegen 1 januari 1991 heeft opgezegd, heeft voor deze zaak geen gevolgen. Die opzegging hangt samen met het op 1 januari 1991 voor de Bondsrepubliek in werking treden van het Weens Koopverdrag (Trb 1981 nr 184 en 1986 nr 61). Het Weens Koopverdrag is echter slechts van toepassing op nĂ  1 januari 1991 gesloten overeenkomsten (artt. 99 en 100). Voor de eerdere overeenkomsten is de LUVI dus blijven gelden.

[...]}}

Source

Published in Dutch:
- Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), 1992, nr.228

Lower instance:
- Arrondissementsrechtbank Breda, 11-11-1990}}