Data

Date:
20-01-2000
Country:
Netherlands
Number:
HAZA 99-325
Court:
Rechtbank Rotterdam
Parties:
--

Keywords

LACK OF CONFORMITY OF GOODS - TIMELY EXAMINATION (ART. 38(1) CISG) - QUALITY INSPECTOR APPOINTED BY BUYER TO APPROVE OF GOODS BEFORE SHIPMENT - BURDEN OF PROOF ON BUYER THAT CONDITIONS CAUSING DEFECTS WERE PRESENT BEFORE PASSING OF RISK - BURDEN OF PROOF ON BUYER THAT DEFECTS COULD NOT BE DISCOVERED BY EXAMINATION BEFORE SHIPMENT

LACK OF CONFORMITY OF GOODS - LACK OF CONFORMITY OF GOODS - TIMELY AND PROPER NOTICE (ART. 39(1) CISG)

Abstract

An Argentinean seller and a Dutch buyer concluded a contract for the sale of 16,000 boxes of Argentinean cherries. The shipment was to be performed by aircraft in subsequent instalments. After having received 11,000 boxes in five instalments - the first three of which had been checked and approved of before shipment in Argentina by a "quality inspector" appointed by the buyer - the buyer refused to accept further shipments. It commenced an action against the seller claiming lack of conformity of the received cherries, in particular citing pitting (which could have been caused by hail), heavy bruising allegedly caused by the use of an unsuitable packaging, dullness of of the fruit, dust on the fruit allegedly caused by use of dirty water and dehydrated stems.

The Court held that the contract was governed by CISG as the parties had their places of business in contracting States (Art. 1(1)(a) CISG).

The Court held that according to CISG the buyer was obliged to examine the goods of each delivery separately and as soon as possible under the circumstances (Art. 38(1) CISG), and to give notice of the lack of conformity within a reasonable time after discovery of the defects.

As to the first three instalments, the Court ruled that the "pitting" and the unsuitable packaging which led to "bruising" of the fruit should have been dicscovered by the buyer's quality inspector in Argentina, since they were present before shipment and should have been easily detected by a reasonable inspector in the trade concemed.

Regarding the other defects claimed by the buyer for the first three instalments, the Court held that it was up to the buyer to prove: a) that the alleged defects were present in a specific percentage of the received goods and that they rendered the goods not conforming to the quality standard agreed upon by the parties; b) that the defects were caused by conditions already existing before passing of risk to the buyer, i.e. before shipment; c) that such conditions could not be discovered before shipment by the quality inspector appointed by the buyer.

Finally, concerning the claim for lack of conformity of the last two instalments, which had not been checked by the buyer's inspector before shipmetn, the buyer should further prove its statement that such an examination was unnecessary since it would not have led to discovery of the defects.

Fulltext

(...)

2 De vastsfaunde feiten (...)

2.1. Tussen Amuyen als verkoper en H&H als koper is in 1997 een koopovereenkomst tot stand gekomen met betrekking tot 16.000 tussen 24 november en 22 december 1997 per vliegtuig te verzenden cartons met Argentijnse kersen.
2.2. Daartoe ingevolge voornoemde koopovereenkomst gehouden, heeft H&H ten behoeve van Amuyen hij de ING Bank NV een documentair krediet doen openen (...)

2.3. In verband met een tussen partijen gerezen geschil over de kwaliteit van de kersen is op verzoek van H&H de verzending op of omstrecks 15 december 1997 stopgezet. In totaal zijn 11.000 cartons in een vijftal zendingen geleverd. De laatste zending is verscheept op 14 december 1997.

2.4. De in de documentair krediet-voorwaarden genoemde, door H&H aangestelde "(Iuality inspector", Pandolffo, heeft de eerstc drie zendingen (van achtereenvolgens 1.000, 2.500 en 2.500 cartons) v66r verscheping te Argentinie gecontroleerd en goedgekeurd. Hij heeft dienaangaande op briefpapier van H&H gestelde verklaringen afgegeven en wel op 28 november, 3 en 4 december 1997. Nadien is Pandolffo uit Argentini) vertrokken; de laatste twee zendingen zijn te Argentini) niet aan een vanwege H&H uitgevoerde kwaliteitscontrole onderworpen geweest.

2.5. Met betrekking tot alle vijf zendingen zijn door de bevoegde Argentijnse autoriteiten phytosanitaire certificaten afgegeven. Terzake van het vervoer zijn luchtvrachtbrieven afgegeven waarop door H&H respectievelijk degene die namens haar de zendingen in ontvangst heeft genomen, geen bemerkingen zijn geplaatst.

2.6. Op verzoek van H&H iijn na daartoc verkreg(,n verlof van de President van deze rechtbank tun laste van Amuyen op 18 september 1998 ceti achttal conservatoire derdenbeslagen gclegd tot zekerheid van verhaal van na te noemen vordering. (...)

4. De benordeling vrtn het gesehil
4.1. Op de koopovereenkomst is het Weens Koopverdrag (Trb. 1986, 61) van toepassing, nu 1-1&H in Nederland en Amuyen in Argentini) is gevestigd en deze beide Staten Verdragsluitende Staten zijn. Voor zover hut aangelegenhede n betreft die niet door (de beginselen van) het Weens Koopverdrag worden geregeld, is, bij gebreke van een rechtskeuze, het recht van Argentini) van tuepassing, omdat de koopovereenkomst met dit land het nauwst verbonden is (art. 4 lid 1 EVO). Amuyen is als verkoper immers aan te merken als de partij die de kenmerkende prestati) moet verrichten en zij heeft haar hoofdvestiging in Argentini), zodat conform het in art. 4 lid 2 EVO (Trb. 1980, 156) neergelegde vermoeden, nu niet gebleken is van omstandigheden die de conclusie rechtvaardigen dat de koopovereenkomst nauwer met een ander land verbonden is, moet worden geoordeeld dat de overeenkomst met dit land het nauwst verbonden is.

4.2. Nu gesteld noch gebleken is dat partijen te dien aanzien bijzondere afspraken hebben gemaakt, geldt dat het risico terzake van de kersen op H&H is overgegaan bij inlading daarvan aan boord van het vliegtuig te Argentini), ongeacht of de koop is gesloten op basis van "FOB Argentina Airport" dan wel, zoals door H&H is gesteld, op basis van "CIF Londen". Eventuele nadien aan de zendingen ontstane schade dient voor rekening van H&H te blijven, voor zover die schade althans niet is veroorzaakt doordat de cartons met kersen reeds véör inlading niet aan de overeenkomst beantwoordden. Overigens neemt de rechtbank voorshands aan dat de onder 2.2 weergegeven voorwaardcn van het documentair krediet overeenstemmen met de inhoud van de (kennelijk niet op schrift gestelde) koopovereenkomst. Dit impliceert onder meer dat de rechtbank ervan uitgaat dat de kersen aan de kwaliteitseisen dienden te voldoen en verpakt moesten worden zoals aangegeven in de voorwaarden van het documentair krediet. Voor zover H&H met haar stelling dat "een goede handelskwaliteit" is overeengekomen, beoogt aan te vocren dat een betere kwaliteit geleverd had moeten worden dan die omschreven in de documentair kredietvoorwaarden, mag zij zulks bewijzen.

4.3. Waar de door H&H daartoc speciaal aangestelde inspecteur blijkens diens onder 2.4 bcdoelde verklaringen de eerste drie zendingen v6dr of bij inlading in het vliegtuig heeft geinspecteerd en deugdelijk bevonden, kan I l&H zieh er, mede gezien de in art. 38 lid I Weens Koopverdrag neergelegde keuringsverplichting, in beginsel niet met succes op beroepen dat die zendingen niet aan de overeenkomst beantwoordden. Dit is echter anders indien mocht blijken dat de inspecteur van H&H de gestelde gehreken op het moment van de keuring niet heeft waargenomen noch ook had kunnen ontdekken én H&H binnen een redelijke termijn als bedoeld in art. 39 lid 1 Weens Koopverdrag, nadat zij deze gebreken alsnog heeft ontdekt of had moeten ontdekken, Amuyen daarvan in kennis heeft gesteld.

4.4. Ten aanzien van de eerste zending
(luchtvrachtbriefnr. 057-34421660) heeft H&H in een faxbericht aan haar inspecteur Pandolffo d.d. 2 december 1997 de volgende klachten kenhaar gemaakt: "1. Pitting (Due to hail??) 2. Dust (not in all boxes but present)
3. Dull looking fruit (Looks like fruit out of the past)
4. Bruises on the sides of the cartons (must be prevented)"
En daaraantoegevoegd:
"In general all problems are if seen separate small, but to(o) big as a total to accept this fruit, please make your inspection more severe then it was or else we will end up where we do not want to be".
Met betrekking tot de onder 1 en 4 vermelde klachten dient naar het oordeel van de rechtbank te worden aangenomen dat de desbetreffende uiterlijke gebreken door Pandolffo waargenomen hadden kunnen en moeten worden, indien die gebreken ten tijde van de keuring/bij de inlading in het vliegtuig reeds aanwezig waren geweest. Ook indien de wijze waarop de kersen waren verpakt niet deugdelijk is geweest (en daardoor tijdens het transport schade is ontstaan) had Pandolffo zulks kunnen en moeten waarnemen. Voor zover de vordering op deze klachten is gegrond, faalt zij derhalve. Met betrekking tot de onder 2 vermelde klacht heeft H&H aangevoerd dat het vuil op de kersen terecht is gekomen door gebruik van "dirty water" en dat dit niet
door Pandolffo kon worden waargenomen omdat het vuil pas zichtbaar werd na het opdrogen van dit water. Ten aanzien van de onder 3 vermelde klacht stelt H&H naar de rechtbank begrijpt dat bedoelde
mindere conditie van een deel van de kersen door Pandolffo niet is of kon worden waargenomen omdat "het fruit nog'te jong' was". Tegenover de gemoti veerde betwisting door Amuyen en gelet op het feit dat H&H geen, althans onvoldoende relevante bescheiden, zoals een expertiserapport, heeft overgelegd, waaruit de juistheid van haar stellingen terzake volgt, dient H&H te bewijzen: (a) dat een bepaald (en welk) percentage van de kersen bij aankomst te London vuil en "dull looking" was en dat zulks niet valt binnen de marges van de overeengekomen kwaliteit (zie ook hetgeen daaromtrent onder 4.2 is overwogen);
(b) dat de oorzaak daarvan is gelegen in de conditie van de zending vöör inlading in het vliegtuig, en
(c) dat Pandolffo deze conditie bij de keuring niet heeft waargenomen en ook niet had kunnen ontdekken (waarbij moet worden uitgegaan van hetgeen een redelijk bekwaam en redelijk handelend kwaliteitscontroleur in de kersenbranche behoort waar te nemen).
Indien H&H dit bewijs levert, staat de nonconformiteit van de zending ten aanzien van de in het faxbericht onder 2 en 3 vermelde klachten vast. Naar het oordeel van de rechtbank moet alsdan ook worden aangenomen dat H&H Amuyen binnen een redelijke termijn als bedoeld in art. 39 Weens Koopverdrag van die klachten in kennis heeft gesteld. Amuyen heeft weliswaar betwist dat zij bedoelde fax van H&H aan Pandolffo heeft ontvangen, maar de rechtbank neemt aan dat Amuyen via landolffo wel van de daarin vermelde klachten over de eerste zending heeft kennisgenomen, mede gelet op het feit dat Amuyen zelf heeft gesteld dat de contacten tussen haar en H&H veelal via de toen nog in Argentinic aanwezige Pandolffo, althans via Eurosouth BV, bij welk bedrijf Pandolffo werkzaam was, verliepen. Bovendien heeft Amuyen gesteld dat zij "aanvankelijk H&H's klachten niet zeer serieus nam". Tenslotte heeft Amuyen ook niet geprotestecrd tegen de wél rechtstreeks aan haar gerichte fax van H&H d.d. 8 december 1997 met betrekking tot de tweede zending, ook niet voor zover daarin wordt gerefereerd aan "reported defects" aangaande de eerste zending.

4.5. Ton aanzien van de tweede zending (luchtvrachtbriefnr. 057-34421671) heeft H&H in haar fax van 8 december 1997 aan Amuyen de volgendo gebreken gemeld: "I. Heavy bruising, caused by the use of a to(o) small carton (Already cleared this with previous shipments with you). 2. Dusty fruit randorn through the whole lot. According to us caused by the use of dirty water (Problem seen at first shipment aswell and reported). 3. Dehydrated stems and dull fruit randorn through the lot." Voor zover de vordering is gebaseerd op de klacht onder 1 faalt zij op de gronden zoals uiteengezet onder 4.4. Wat de klachten onder 2 en 3 betreft, mag H&H, mutatis mutandis, bewijzen hetgeen onder 4.4 onder a, h en c is vermeld.

4.6. Ton aanzien van de derde zending
(luchtvrachtbriefnr. 074-39308765) heeft H&H in haar fax van 8 december 1997 aan Amuyen de volgende klachten kenbaar gemaakt:
"1. Heavy bruising, caused by the use of a to(o) small carton.
2. Dehydrated stems and dull fruit random the lot".
Voor zover de vordering is gebaseerd op de klacht onder 1 faalt zij wederom op de gronden zoals uiteengezet onder 4.4. Wat de klacht onder 2 betreft, mag H&H, mutatis mutandis, bewijzen hetgeen onder 4.4 onder a, b en c is vermeld.

4.7. Ingevolge art. 38 lid 1 Weens Koopverdrag rustte op H&H de verplichting iedere zending afzonderlijk te (doen) keuren binnen een, gelet op de omstandigheden, zo kort mogelijke termijn. De vierde en vijfde zending heeft H&H niet in Argentinié vóór inlading in het viiegtuig doen keuren, volgens haar omdat de "onderwerpelijke gebreken" in Argentinié niet getraceerd konden worden, nu het fruit op dat moment nog te jong was en die gebreken zich eerst later openbaarden. In verband hiermee zou H&H om nodeloze kosten te besparen haar kwaliteitsinspecteur in Argentinio van zijn taak hebben ontheven. De afwezigheid van keuring in Argentinié heeft - anders dan Amuyen betoogt - niet tot gevolg dat H&H het recht heeft verspeeld zich er ton aanzien van deze zendingen op te beroepen dat de kersen niet aan de overeenkomst beantwoordden. WéI volgt uit een en ander in verbinding met de art. 38 en 39 Weens Koopverdrag dat H&H zich terzake van deze zendingen niet kan beroepen op tekortkomingen die tijdens een keuring te Argentinic ontdekt hadden kunnen worden (waarbij moet worden uitgegaan van hetgeen een redelijk bekwaam en redelijk handelend kwaliteitscontrolcur in de kersenbranche behoort waar to nernen).

4.8. Ton aanzien van de vierde zending (luchtvrachtbriefnr. 057-49426414) heeft H&H in con fax van 12 december 1997 aan Amuyen wederom geklaagd over (1) "heavy bruising", (2) "dusty fruit" en (3) "dehydrated sterns and dull fruit". De onder (1) bedocldc gebrckcn, zo reeds vóór inlading aanwezig, hadden bij een keuring ontdekt kunnen worden. Voor zover de vordering daarop is gebaseerd, faalt zij.Verwezen zij naar het overwogene onder 4.4 en 4.7. Wat de klachten onder 2 en 3 betreft, geldt de bewijsopdracht aan H&H
als bedoeld onder 4.4 sub a en h dienover eenkomstig. Vourts zal H&H dienen te bewijzen dat deze gebreken tijdens een keuring te Argentinic nie[ ontdekt hadden kunnen worden.

4.9. Ten aanzien van de viifde zending (luchtvrachtbriefnr. 057-49426532) heeft H&H in een fax van 18 december 1997 dezelfde klachten geuit als ten aanzien van de vierde zending. In deze fax vermeldt H&H dat de desbetreffende gebreken zijn geconstateerd "after final checks in UK". Vast staat dat deze zending in opdracht van H&H vanuit Engeland is doorvervoerd naar Nederland - volgens H&H omdat in Engeland "nagenoeg een totaal verlies (gold)", terwijl in Nederland "nog een markt voor de goederen (was)". Dit doorvervoer heeft plaatsgevonden per vrachtauto. In bedoeld faxbericht aan Amuyen vermeldt H&H "that the RVV which is the quality control unit of the dutch government has refused for sales in the european community 2000 crt.". Door H&H is een brief d.d. 15 januari 1998 in het geding gebracht van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV), waarin onder meer staat vermeld dat "in accordance with our verbal communication en 18-12-1997" ten aanzien van 2000 cartons kersen van het merk "Condor Andivo" uit de onderhavige zending de volgende maatregel was getroffen: "rearranging of the parcel in class H and indication of the figure 11 on the outside of each package.
Reason: the parcel, which was indicated as class 1, showed 20%, deviations as injuries, bruises, disco(u)louring and deformed fruit."
Op verzoek van H&H heeft Expertiseburcau Harmsen & De Groot BV op 18 december 1997 een onderzoek verricht naar deze zending, welke zich toen te Maasland bevond. Het terzake opgcmaakte rapport d.d. 22 januari 1998 is evencens in het geding gebracht.

4.10. Ook ten aanzien van deze vijfde zending geldt dat de vordering voorzover bctrekking hebbende op "bruises" faalt,omdat deze hetzij bij inlading reeds kenbaar aanwezig waren hetzij tijdens het transport zijn ontstaan, in welk geval I IM H zich te dien aanzien niet op een gebrekkige verpakking kan beroepen omdat bij een
keuring opgemerkt had moeten worden dat du (wijzc van) verpakking niet geschikt was voor het voorgenomen vcrvoer per vliegtuig. Overigens staan in het rapport van I larmsen & De Groot BV geen
negatieve bemerkingen over de verpak king: het vermeldt intcgendeel dat de kersen verpakt waren "in suitable telescopie cartons with sufficient ventilation openings". Wat de overige in hot onder 4.9 bedoelde faxbericht vermelde gebrckcn betreft, geldt de bewijsopdracht aan I l&H als bedocld onder 4.4 sub a en h
dicnovcreenkomstig en zal 1l&H dienen to hewijzen dat deze gebreken tijdens een keuring te Argentinic niet ontdckt hadden kunnen worden. Dit bewijs is nog niet geleverd met voormeld expertiserapport
van Harmsen & De Groot BW.

4.11. Voor zover Amuyen onder verwijzing naar het bepaalde in art. 38 lid 3 Weens Koopverdrag heeft willen belogen dat de bevindingen van 1 larmsen & De Groot BV buiten beschouwing moeten worden gelaten, nu hei door dit bureau verrichte onderzoek heeft plaatsgevonden na doorvervoer waarvan zij niet op de hoogte was, moet dit betoog worden verworpen. Indien I-1&H erin slaagt aan te tonen dat het gaat om gebrekcn die niet bij een keuring te Argenlinié ontdekt hadden kunnen worden, geldt dat H&H door middel van de fax van 18 december 1997 (in aanmerking nemende dat de zending
op of omstreeks 15 december 1997 te gereclameerd. De aard van de klachten is in dit faxbericht ook voldoende duidelijk omschreven, nu art. 39 Weens Koopverdrag geen gedetailleerde omschrijving van de
klachten eist. Voor zover de in bedoelde fax aangeduide klachten in hot rapport van Harmsen & De Groot nader worden omschreven en onderbouwd, valt derhalve niet in te zien waarom de daarop betrekking hebbende bevindingen van de expert buiten beschouwing zouden moeten worden gelaten. Voor zover echter de klachten/gebreken vermeld in hei expertiserapport van andere aard zijn dan die vermeld in de aan Amuyen verzonden fax van 18 december 1997 (of en in hoeverre dat het geval is, is de rechtbank, zonder nadere toelichting c.q. bewijslevering, niet duidelijk), geldt dal H&H zich ten aanzien van die in het rapport vermelde klachten/gebrekcn niet op nonconformiteit van de zending kan beroepen, nu gesteld noch gebleken is dat H&H Amuyen van die nieuwe klachten/ gebreken binnen een redclijke termijn in kennis heeft gesteld. Het vorenoverwogene impliceert met name dat de door Harmsen & De Groot bij de kersen uit een groot aantal cartons geconstateerde verschijnselen van "Gray Mouldrot", slechts dan door de rechtbank bij haar beoordeling omtrent de non-conformiteit van de zending zullen worden betrokken, indien H&H tevens bewijst dat die verschijnselen in redelijkheid kunnen worden aangeduid met de door H&H in meerbedoelde fax gehanteerde omschrijving "dehydrated stems and dull fruit random through the lot".

4.12. De rechtbank zal de bewijslevering afwachten alvorens - indien het zo vor komt - te beslissen omtrent de overige geschilpunten tussen partijen.'}}

Source

Published in original:
-(excerpt) NIPR 2000, n. 121}}