Data

Date:
27-05-1993
Country:
Netherlands
Number:
1991/1559
Court:
Arrondissementsrechtbank Arnhem
Parties:
Hunfeld v. Vos

Keywords

SCOPE OF CISG - SALE OF GOODS INTENDED FOR PERSONAL USE - NOT GOVERNED BY CISG (ART. 2(A) CISG)

CONCLUSION OF CONTRACT BEFORE ENTRY INTO FORCE OF CISG - CISG NOT APPLICABLE (ART. 100 CISG)

Abstract

In March 1990 a German buyer and a Dutch seller concluded a contract for the sale of a caravan. A dispute arose between the parties.

The Court held that the CISG was not applicable as the good had been bought for the buyer's personal, family or household use (Art. 2(a) CISG) and the contract had been concluded before the entry into force of CISG.

In March 1990 a German buyer and a Dutch seller concluded a contract for the sale of a caravan. A dispute arose between the parties.

The Court held that the CISG was not applicable as the good had been bought for the buyer's personal, family or household use (Art. 2(a) CISG) and the contract had been concluded before the entry into force of CISG.

Fulltext

[...]

a. Volgens Hunfeld is Duits recht van toepassing, volgens Vos Nederlands recht.

Hierover wordt als volgt geoordeeld. In het kader van deze rechtsvraag kan buiten beschouwing blijven of de door Vos ingeroepen algemene voorwaarden (art. 15 lid 2: Op alle geschillen tussen verkoper en afnemer zal bij uitsluiting het Nederlands recht toepasselijk zijn.) van toepassing zijn. Indien dit het geval zou zijn, is ingevolge art. 2 lid 1 van de Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijk zaken de Eenvormige wet van toepassing. Ook als partijen geen rechtskeuze hebben gemaakt is deze Eenvormige wet van toepassing. De koopovereenkomst verplichtte Vos immers tot transport, plaatsing en afstelling in Duitsland, hetgeen valt onder art. 1 aanhef en onder a van de Eenvormige wet. Voor de door Hunfeld verdedigde leer van de karakteristieke prestatie (levering en plaatsing in Duitsland) biedt de Eenvormige wet geen ruimte. De opvatting van Vos dat het Weens Koopverdrag niet van toepassing is, is juist, enerzijds omdat het hier gaat om de koop van een roerende zaak, verkocht voor persoonlijk gebruik of voor gebruik in gezin of huishouding als bedoeld in art. 2 sub a van het Weens Koopverdrag en anderzijds omdat dit verdrag volgens art. 100 lid 1 niet op de verkoopovereenkomst van maart 1990 van toepassing is. Vos beroept zich nog op het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (EVO). Ingevolge art. 21 laat dat verdrag echter het, inmiddels door Nederland opgezegde, Verdrag houdende een eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken onverlet. De eenvormige wet is dus hier van toepassing.

Volgt, na overwegingen m.b.t. de stellingen van partijen over de feiten, opdracht aan Hunfeld om feiten en omstandigheden te bewijzen waaruit voortvloeit dat Vos bij de koopovereenkomst heeft gegarandeerd dat de energievoorziening en warmwatervoorziening op aardgas mogelijk was.

[...]}}

Source

Published in Dutch:
- Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), 1994, nr. 261}}