Data

Date:
29-05-1997
Country:
Netherlands
Number:
1242 HAZA 95-934
Court:
Arrondissementsrechtbank Zutphen
Parties:
Handelskwekerij G. Aartsen BV v. G. Suykens

Keywords

FORMATION OF CONTRACT - CONFIRMATION OF ORDER - MATTER GOVERNED BUT NOT EXPRESSLY SETTLED BY CISG (ART. 7 (2) CISG) - RECOURSE TO DOMESTIC LAW

Abstract

A Belgian buyer orally ordered cuttings from a Dutch seller. Subsequently, the seller sent to the buyer a confirmation of order which incorporated the seller's standard terms. Some time after the cuttings were planted, discoloration of the leaves and shriveling of the stems were observed. The buyer commenced an action before a Belgian court, asking to appoint an expert in order to examine the nature of the infection as well as its cause. The expert was appointed. As, however, the standard terms incorporated in the confirmation of order contained a forum selection clause in favor of Dutch courts and a choice of law clause in favor of Dutch law, the seller commenced an action before a Dutch court asking to declare the standard terms applicable and binding for the parties. The buyer alleged that the Dutch court lacked jurisdiction and furthermore that Belgian law was applicable.

The Court held that the question of applicability of the seller's standard terms had to be determined by Dutch law and as such CISG. However, questions regarding confirmation of orders are not expressly settled by CISG nor by the general principles on which CISG is based (Art. 7(2) CISG). Therefore the question of applicability of the standard terms had to be determined by Dutch domestic law. The standard terms were considered to be applicable.

Fulltext

[…]

5.1. De bevoegdheid en het toepasselijk recht

5.1. Door de Toetredingsverdragen van 1978 en 1989 zijn de eisen die in art. 17 EEX en de daarop gebaseerde oude jurisprudentie van het Hof van Justitie (waarop Suykens zich beroept) werden gesteld aan een geldige forumkeuze aanmerkelijk versoepeld.

Het kiezen van een forum door toepasselijkheidverklaring van algemene voorwaarden op orderbevestigingen is een vorm die in de internationale handel gebruikelijk is. In aanmerking genomen dat Aartsen onweersproken heeft gesteld dat partijen in 1993 reeds meerdere malen zaken met elkaar hebben gedaan, waarbij Aartsen de steeds mondeling tot stand gekomen koopovereenkomsten schriftelijk aan Suykens bevestigde, onder verwijzing near de algemene voorwaarden, is tussen partijen den ook op rechtsgeldige wijze een forumkeuze overeengekomen ex art. 17 EEX, indien de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

5.2. Naar Nederlands internationaal privaatrecht client te worden vastgesteld welk recht van toepassing is op de onderhavige zaak. Tot dit ipr behoort het voor Nederland op 1 september 1991 in werking getreden EEG Verbintenissenverdrag.

De vraag of de algemene voorwaarden van toepassing zijn client evenwel te worden beoordeeld near Nederlands recht.

Aartsen beroept zich immers op een in de algemene voorwaarden opgenomen rechtskeuzebeding en de vraag of tussen partijen overeenstemming tot stand is gekomen over de keuze van het toepasselijke recht en of deze overeenkomst geldig is. words niet beheerst door het rechtsstelsel dat zonder rechtskeuze op de overeenkomst van toepassing is, maar in het onderhavige geval door het (beweerdelijk) gekozen recht (art. 3 lid 4 jo. 8 lid 1 EEG Verbintenissenverdrag).

Toepasselijkheid van Nederlands recht heeft - mede in aanmerking genomen dat de litigieuze koopovereenkomsten na 1 januari 1990 zijn gesloten - tevens tot gevolg dat in deze het voor Nederland op 1 januari 1992 in werking getreden Weens koopverdrag van toepassing is, ook al is België bij dat verdrag geen partij (art. 1 lid 1 sub b van voormeld verdrag).

5.3. Aartsen onderbouwt de gestelde toepasselijkheid van de algemene voorwaarden door te verwijzen naar orderbevestigingen waarin naar die voorwaarden words verwozen. De orderbevestiging, van belang ter vastststelling van de inhoud van de overeenkomst, words niet geregeld in het Weens Koopverdrag. op grond van het bepaalde in art. 7 lid 2 van voormeld verdrag client de vraag of de algemene voorwaarden van toepassing zijn, nu de vraag niet ken worden opgelost aan de hand van de algemene beginselen waarop het verdrag berust. te worden beantwoord near Nederlands recht. Op grond van art. 6:247 lid 2 BW is titel 5 van afdeling 3 (algemene voorwaarden) - ongeacht het recht dat de overeenkomst beheerst - niet van toepassing op overeenkomsten tussen partijen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die niet beide in Nederland gevestigd zijn (hetgeen zich m casu voordoet).

In het onderhavige geval dient - gelet op de eisen die het Nederlands recht stelt aan het tot standkomen van overeenkomsten in het algemeen - geoordeeld te worden dat tussen partijen op rechtsgeldige wijze de toepasselijkheid van algemene voorwaarden is overeengekomen. Immers, in de beide onder de vaststaande feiten vermelde schriftelijke orderbevestigingen wordt telkens naar de algemene voorwaarden verwezen. Aartsen heeft bovendien - gelijk hiervoor is overwogen - onweersproken gesteld dat parUjen in het verleden vaker zaken met elkaar hebben gedaan, waarbij telkens op dezelfde wijze als hiervoor vermeld naar de aigemene voorwaarden werd verwezen, alsmede dat Suykens na ontvangst van bedoelde orderbevestigingen nimmer tegen toepasselijkheid van de algemene voorwaarden heeft geprotesteerd.
Aan dit oordeel doet niet af dat de algemene voorwaarden voordien nimmer tussen partijen expliciet voorwerp van debat zijn geweest. De sub 3 1a gevorderde verklaring voor recht is dan ook in zoverre voor toewijzing vatbaar, nu Aartsen daarbij voldoende belang heeft. Dit onderdeel van het vonnis kan - gelet op de aard daarvan - niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

5.4. Op grond van het vorenoverwogene is de Rb. te Zutphen bevoegd om van de onderhavige vordering kennis te nemen en dient deze zaak ais gevolg van toepasselijkheid van het gekozen Nederlands recht te worden beoordeeld aan de hand van de bepalingen welke voorkomen in Het Weens Koopverdrag, voor zover van die bepalingen niet btj de algemene voorwaarden is afgeweken.'

[…]}}

Source

Published in Dutch:
- Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), 1998, nr. 110}}