Data

Date:
12-03-2009
Country:
Slovakia
Number:
5 Cb/254/2008
Court:
District Court Komarno
Parties:
--

Keywords

BUYER'S OBLIGATION TO GIVE SELLER NOTICE OF LACK OF CONFORMITY OF GOODS (ART. 39 CISG)

SELLER'S RIGHT TO REQUIRE PAYMENT (ART. 62 CISG)

Abstract

An Hungarian seller and a Slovak buyer concluded a contract for the sale of frozen peas. The goods were delivered in two instalments and accepted by the buyer. However, the buyer refused to pay for part of the purchase price and the seller brought an action against it claiming payment of the oustanding amount.

The Court issued the buyer an order to pay. The buyer objected, alleging the goods were defective, and stated that it had notified the seller of the lack of conformity immediately after delivery. In the buyer’s view, the seller had accepted such a notice and had promised to make a delivery of equivalent goods conforming to the contract, which however had never been performed. The seller counterclaimed that the buyer had failed to provide evidence of both the defects and the notice of the lack of conformity.

The District Court ruled in favour of the seller by applying CISG pursuant to its Art. 1(1)(a)). In the opinion of the Court, the seller was entitled to claim payment of the purchase price (Art. 62), since it had fulfilled its contractual obligations as required and when due, while the buyer had accepted the goods by signing the bills of lading. Moreover, the latter had not given adequate evidence of having notified the lack of conformity as required by Art. 39 CISG.

Fulltext

Okresný súd Komárno v právnej veci navrhovatela : A. K. K. F. T. so sídlom XXXX. B., J. - H. utca XX.G.É..X.. E..X, . Madarská republika, v konaní zast. JUDr. A. K., advokátka, E. X, . XXX. XX. K., proti odporcovi : B. S., s.r.o., so sídlom V. O. XXXX, . XXX. XX. K., ICO : XX. XXX. XXX, . o zaplatenie 27.040 s príslušenstvom, sudcom Mgr. Petrom Mezoszállásim, takto

r o z h o d o l :

Odporca je p o v i n n ý zaplatit navrhovatelovi 27.040 s 8, 06% rocným úrokom z omeškania zo sumy 13.312 od 2.10.2007 do zaplatenia a zo sumy 13.728 od 17.11.2007 až do zaplatenia všetko do 3 dní po právoplatnosti tohto rozsudku.

Súd konanie vo zvyšku návrhu navrhovatela z a s t a v u j e.

Odporca je p o v i n n ý zaplatit náhradu trov konania navrhovatela JUDr. A. K. advokátke v K. vo výške 3.754, 80 , do 3 dní po právoplatnosti tohto rozsudku.

O d ô v o d n e n i e :

Navrhovatel návrhom zo dna 7.4.2008 sa domáhal na tunajšom súde proti odporcovi uloženia povinnosti zaplatit 27.040 so 14, 5% rocným úrokom z omeškania zo sumy 13.312 od 2.10.2007 do zaplatenia, zo sumy 13.728 od 17.11.2007 do zaplatenia všetko do 15 dní od dorucenia platobného rozkazu a nahradit trovy konania.

Navrhovatel svoj návrh odôvodnil tým, že na základe objednávky odporcu navrhovatel odporcovi dodal tovar na základe uzatvorenej obchodnej zmluvy c. 2892007 a to mrazený zelený hrášok. Tovar od navrhovatela odporcovi bol dodaný na základe nákladných listov v množstve 20.480 kg a v množstve 21.120 kg. Následne navrhovatel vyúctoval faktúrou kúpnu cenu a to v sume 13.312 so splatnostou dna 1.10.2007 a sumu 13.728 so splatnostou 16.11.2007. Zo strany odporcu však k zaplateniu kúpnej ceny riadne a vcas nedošlo.

Tunajší súd vo veci vydal platobný rozkaz pod c. 4Rob/190/2008 dna 4.8.2008, proti ktorému v zákonnej lehote podal odporca odpor s odôvodnením. Odporca v písomných dôvodoch svojho odporu poukázal na tú skutocnost, že zo strany navrhovatela došlo k dodaniu závadného plnenia v dnoch 2.10.2007 a dna 5.10.2007 po dodaní ktorého okamžite reklamoval vadnost výrobku, ktorú skutocnost výrobca bral na vedomie a prislúbil zabezpecenie kvalitnej dodávky, co sa doteraz neuskutocnilo. Poukázal dalej na to, že prislúbil vrátenie závadnej dodávky po dodaní náhradnej dodávky vo vyhovujúcej kvalite, co sa doteraz neuskutocnilo. Co sa týka vadnosti hrášku poukázal na to, že neboli splnené podmienky zmluvy, že teda mal by byt výrobok z roku 2007 mrazený cerstvý hrášok, napriek tomu zo strany navrhovatela k odporcovi došlo k dodaniu rehydrovaného sušeného hrášku neznámeho pôvodu. Dodávka nezodpovedala dodávke podla zmluvy, jemnost hrášku maximálne 180 dentederometrov, miera a iné kategórie prekrocili naše merania 200-220 tenderov. V závere odporca uviedol, že sa bude musiet domáhat náhrady škody voci navrhovatelovi z dôvodu porušenia obchodnej zmluvy týkajúce sa dodania tovaru.

Odporca okrem písomne podaného odporu žiadnu prílohu nepredložil.

Práv. zást. navrhovatela po dorucení písomného odporu, písomne sa vyjadrila dnom 10.11.2008, v ktorom uviedla, že podla uzatvorenej obchodnej zmluvy zo dna 28.9.2007 mal navrhovatel dodat odporcovi mrazený zelený hrášok v množstve 105, 6 ton v akosti bližšie špecifikované v bode 1 a 2 citovanej zmluvy podla madarských štátnych noriem. Zároven obaja úcastníci súhlasili s tým, že dodávky sa zacnú realizovat až po predchádzajúcom schválení špecifikácie, fotografie a vzorky tovaru odporcom. Táto podmienka bola splnená, pretože bez nej by odporca zrejme neprijal žiadne plnenie. Ku zmluve bola pripojená aj písomná špecifikácia akosti tovaru, ktorý doklad hodnoverným spôsobom preukazovali množstvom dodaného hrášku. Zo strany navrhovatela odporcovi boli celkovo dodané štyri dodávky, z ktorých dve odporca uhradil a to faktúru c. 240/2007 zo dna 16.10.2007 a faktúru c. 250/2007 zo dna 12.10.2007. Dalšie dve dodávky tvoriaci predmet žaloby, ktorú kúpnu cenu navrhovatel odporcovi riadne vyúctoval, odporca doteraz nezaplatil. Ohladne námietok vadného plnenia zo strany navrhovatela resp. nesplnenia požadovanej kvality dodané tovaru, práv. zást. navrhovatela poukázala, že zo strany odporcu k žiadnym relevantným spôsobom k preukázaniu svojho tvrdenia - vytknutie vád daného tovaru doteraz urobené voci navrhovatela nebolo. Z uvedeného dôvodu navrhla návrhu v plnom rozsahu vyhoviet.

Súd nariadil ústne pojednávanie na den 3.2.2009, na ktorého riadne predvolal práv. zást. navrhovatela ako i odporcu s výzvou, aby súdu v lehote 15 dní predložil listinné dôkazy týkajúce sa uplatnenej reklamácie ako i vád tovaru resp. zápisnicu o prejednaní reklamácie. Uvedená súdna zásielka bola tunajšiemu súdu vrátená dna 11.2.2009 ako nedorucená, pritom súdna zásielka bola adresovaná na sídlo odporcu podla výpisu z obchodného registra. Následne súd urcil další termín pojednávania na termín 12.3.2009, na ktoré tiež riadne predvolal odporcu zo sídla podla výpisu z obchodného registra, ktorá súdna zásielka bola taktiež tunajšiemu súdu nedorucená, vrátená tunajšiemu súdu dna 3.3.2009.

Na ústnom pojednávaní práv. zást. navrhovatela sa zúcastnila, zotrvala na svojich prednesoch a vzhladom k tomu, že zo strany odporcu nedošlo k preukázaniu svojho tvrdenia týkajúce sa uplatnených vád tovaru, navrhla návrhu v plnom rozsahu vyhoviet.

Ohladne casti príslušenstva svojho nároku nad 8, 6% svoj návrh zobrala spät (do 14, 75 %). Ústneho pojednávania sa odporca nezúcastnil, dorucenie predvolania mal v súlade s ust. § 48 ods. 2 O.s.p. riadne vykázané dnom 7.3.2009. Z uvedeného dôvodu súd vec prejednal v jeho neprítomnosti v zmysle ust. § 101 ods. 2 O.s.p.

Súd vo veci vykonal dokazovanie okrem výsluchu práv. zást. navrhovatela, oboznámením sa s pripojenými listinnými dôkazmi : zmluva c.l. 5-6, špecifikácia tovaru c.l. 7, faktúra c.l. 8, CMR c.l. 9, faktúra c.l. 10, predžalobná výzva c.l. 18, 19, úroková sadzba c.l. 21, písomný odpor c.l. 27, 28, splnomocnenie c.l. 34, výpis z obchodného registra na odporcu c.l. 48, 49.

Na základe takto vykonaného dokazovania súd ustálil nasledovný skutkový a právny záver :
Medzi úcastníkmi konania došlo k uzatvoreniu obchodnej zmluvy dnom 28.9.2007 pod c. AL-002-ALC01, na základe ktorej navrhovatel odporcovi dodal mrazený tovar - zelený hrášok. Dodanie tovaru bolo uskutocnené na základe nákladných listov c. NB2378845 vystaveného dna 1.10.2007 a c. NB237867 vystaveného dna 17.10.2007. Navrhovatel odporcovi dodal mrazený tovar - zelený hrášok v množstve 20480 kg a 21120 kg. Dodanie tovaru bolo riadne potvrdené odporcom ako prevzatie.

Kúpnu cenu dodaného tovaru navrhovatel vyúctoval faktúrou odporcovi c. 238/2007 zo dna 1.10.2007 v sume 13.312 so splatnostou dna 1.10.2007 a faktúrou c. 282/2007 zo dna 16.11.2007 v sume 13.728 so splatnostou dna 16.11.2007. Zo strany odporcu však k zaplateniu kúpnej ceny nedošlo.

Podla clánku 1 odsek 1 Zákona c. 160/1991 Zb. ktorý bol ratifikovaný s výhradou, že v tom case CSFR nebude viazaná clánkom I odsek 1 písm.b) dohovoru (na základe sukcesie práva záväzkov práva pre CSFR, tento dohovor platí i pre CR a SR a to s úcinnostou ku dnu 1.1.1993 dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru), tento dohovor upravuje zmluvy o kúpe tovaru medzi stranami, ktoré majú miesta podnikania v rôznych štátoch, ak tieto štáty sú zmluvnými štátmi, alebo ak podla ustanovení medzinárodného práva súkromného sa má použit právny poriadok niektorého zmluvného štátu.

Podla clánku 39 odsek 1 citovaného dohovoru, právo kupujúceho z vád tovaru zaniká, ak kupujúci neoznámi predávajúci povahu týchto vád v primeranom case po tom, co ich zistil alebo ich mal zistit, odsek 2, právo kupujúceho z vád tovaru vždy zaniká, ak kupujúci neoznámi predávajúcemu vady tovaru najneskôr do 2 rokov odo dna, ked sa tovar skutocne odovzdal kupujúcemu, ibaže lehota nie je v súlade so zmluvnou zárucnou lehotou.

Podla clánku 62 citovaného dohovoru, predávajúci môže požadovat, aby kupujúci zaplatil kúpnu cenu, prevzal dodávky alebo splnil iné svoje povinnosti, ibaže predávajúci uplatnil nárok za porušenie zmluvy, ktorý je nezlucitelný s takou požiadavkou.

Podla clánku 66 citovaného dohovoru, strata alebo poškodenie tovaru, ku ktorým došlo po prechode nebezpecenstva na kupujúceho, nezbavujú povinnosti kupujúceho zaplatit kúpnu cenu, ibaže strata alebo poškodenie bolo spôsobené konaním alebo opomenutím predávajúceho.

Podla clánku 79 odsek 4 citovaného dohovoru, strana, ktorá nesplní povinnost, musí oznámit druhej stane prekážky a jej dôsledky na svoju spôsobilost plnit. Ak druhá strana nedostane oznámenie v primeranej lehote po tom, co sa strana, ktorá neplní povinnost dozvedela, alebo sa mala dozvediet o takejto prekážke, je táto strana zodpovedná za tým vzniknutú škodu.

Súd výsledkom vykonaného dokazovania mal za preukázané, že v danom prípade nárok navrhovatela je dôvodný. V prvom rade súd poukazuje na platne uzatvorený záväzko právny vztah medzi úcastníkmi konania založené na kúpnej zmluve, v zmysle ktorej povinnostou navrhovatela bolo odporcovi dodat tovar podla špecifikácie v kúpnej zmluve. Navrhovatel svoju povinnost riadne a vcas dodat tovar splnil, svoju dôkaznú povinnost v tejto oblasti splnil a súdu predložil o vykonaní tohto úkonu dôkazy. Následne dodanie tovaru potvrdil odporca na dodacích listoch ako i v písomnom odpore. Následne zo strany navrhovatela došlo i k vyúctovaniu kúpnej ceny faktúrami, ktorých v lehote splatnosti však odporca riadne a vcas nezaplatil. Vzhladom na vyššie uvedené súd mal za to, že navrhovatel uniesol dôkazné bremeno na preukázanie dôvodnosti svojho nároku na zaplatenie kúpnej ceny za dodaný tovar. Naproti tomu zo strany odporcu splnená dôkazná povinnost uložená v ust. § 120 ods. 4 O.s.p. splnená nebola. V písomnom odpore odporca poukázal na uplatnenú reklamáciu - vytknutie vád dodaného tovaru, o ktorej skutocnosti súdu napriek výzve ani samotným písomným odporom nepriložil. Pri tejto príležitosti súd poukazuje na ust. § 120 ods. 1 O.s.p., v zmysle ktorého úcastníci sú povinní oznacit dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Súd rozhodne, ktoré z oznacených dôkazov vykoná. Súd môže výnimocne vykonat aj iné dôkazy ako navrhujú úcastníci, ak je ich vykonanie nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci.

Z vyššie citovaného vyplýva, že odporca dôkaz súdu na preukázanie svojho tvrdenia týkajúce sa preukázanie svojho tvrdenia - vytknutie vád tovaru - reklamácie nepredložil. Odporca bol riadne predvolaný na ústne pojednávanie, na túto povinnost bol vyzvaný i samostatnou výzvou. Vzhladom k tomu, že k splneniu tejto povinnosti zo strany odporcu nedošlo, súd neprihliadol na námietky vznesené odporcom v jeho písomnom odpore a preto návrhu navrhovatela v plnom rozsahu vyhovel.

Výroková cast týkajúca sa ciastocného spätvzatia návrhu navrhovatela sa týka uplatneného príslušenstva pohladávky vo výške 14, 75% a 8, 6% uplatnenej na ústnom pojednávaní zmenený právnou zástupkynou: Vzhladom k tomu v súlade s ust. § 96 ods. 1 O.s.p. súd v tejto casti konania zastavil.

Rozhodnutie o náhrade trov konania sa zakladá na ust. § 142 ods. 1 O.s.p., na princípe úspešnosti. Súd úspešnému úcastníkovi - navrhovatelovi priznal náhradu jeho trov konania titulom súdneho poplatku za návrh a titulom trov právneho zastupovania za 3 úkony právnej pomoci vrátane režijného paušálu : prevzatie zastúpenia vrátane prvej porady s klientom, písomné podanie protistrane - predžalobná výzva, písomné podanie - návrh na vydanie platobného rozkazu t.j. 3x po 14.150.- Sk + 3x 190.- Sk = 42.450.- Sk + 570.- Sk = 43.020.- Sk ( 1.428 ), 2 úkony právnej pomoci za úcast na pojednávaní dna 3.2.2009 a 12.3.2009, avšak pri úcasti na súdnom pojednávaní dna 3.2.2009 ide o 1 úkon t.j. 453, 14 + režijný paušál 6, 95 = 120, 24 , úcast na pojednávaní dna 12.3.2009 úkon vo výške 453, 14 + režijný paušál 6, 95 = 460, 09 . Celková výška náhrady trov konania titulom súdneho poplatku a titulom trov právneho zastupovania ciní 3.754, 80 . Platobným miestom náhrady trov konania je urcené ust. § 149 ods. 1 O.s.p.

P o u c e n i e :
Proti tomuto rozsudku možno podat odvolanie cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Nitre do l5 dní odo dna jeho písomného dorucenia. Odvolanie musí mat náležitosti ust. § 205 ods. 1 O.s.p. v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3) uviest, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v com sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a coho sa odvolatel domáha. ust. § 205 ods. 2 O.s.p.
Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodnit len tým, že
a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1,
b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mat za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
c) súd prvého stupna neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutocností,
d) súd prvého stupna dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí , pretože sú tu dalšie skutocnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a), f) rozhodnutie súdu prvého stupna vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.}}

Source

Original in Slovak:
- available at CISG Slovakia, http://www.cisg.sk

English translation:
- available at the University of Pace website, http://cisgw3.law.pace.edu}}