Data

Date:
03-09-1992
Country:
Netherlands
Number:
1991/1316
Court:
Arrondissementsrechtbank Arnhem
Parties:
Sigrid Jacobs v. Auto Opgenoort BV

Keywords

CONCLUSION OF CONTRACT BEFORE ENTRY INTO FORCE OF CISG - CISG NOT APPLICABLE (ART. 100 CISG)

Abstract

In 1991 a German resident purchased a car from a Dutch company. A dispute arose between the parties.

Applying Dutch rules of private international law, the court held that Dutch law and as such the 1964 Hague Convention relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods (ULIS) was applicable. The court further held that CISG was not applicable as the contract had been concluded before January 1, 1992, being the date of entry into force of CISG in The Netherlands (Art. 100 CISG).

Fulltext

[...]

De vaststaande feiten

1.a. Opgenoort had buiten haar showroom een auto, merk Donga, tentoongesteld met een prijskaartje dat een bedrag van f 22.950.vermeldde.

1.b. Nadat Jacobs op zondag 12 mei 1991 al een briefje met betrekking tot deze auto (waaruit in elk geval bleek dat zij in de auto was geïnteresseerd) bij het bedrijf van Opgenoort had achtergelaten, heeft zij op maandag 13 mei 1991 Opgenoort bezocht. Tijdens het gesprek tussen Jacobs en P.A. Opgenoort (directeur van Opgenoort) is ter sprake gekomen dat Jacobs de auto in Duitsland wilde invoeren.

1.c. Op 13 mei 1991 zijn de partijen overeengekomen dat Jacobs deze auto voor een prijs van f 20.000.- (zonder omzetbelasting en inclusief de kosten voor een onderhoudsbeurt) van Opgenoort kocht.

1.d. Enige tijd later heeft Opgenoort, deze auto aan Jacobs - kennelijk overeenkomstig de tussen de partijen gemaakte afspraken - bij de Nederlands-Duitse grens geleverd.

[...]

De beoordeling van het geschil

4.Aangezien Opgenoort in Nederland is gevestigd, komt de Nederlandse rechter op grond van artikel 2 van het EEG-Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken van 27 september 1968 (zoals nadien gewijzigd; EEX) internationale bevoegdheid toe om van de vordering van Jacobs kennis te nemen. De plaats van vestiging van Opgenoort brengt tevens de relatieve bevoegdheid van deze rechtbank mede.

5. Nu niet is gesteld of gebleken dat de partijen een rechtskeuze hebben gemaakt, zal de rechtbank, ambtshalve onderzoeken door welk recht de litigieuze overeenkomst wordt beheerst.

6. Ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst (in mei 1991) was Nederland nog partij bij het op 1 juli 1964 te 's-Gravenhage gesloten Verdrag houdende een eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken (Trb. 1964, 117). Duitsland had toen reeds dat verdrag opgezegd en was partij bij het Weense Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 10 april 1980 (Trb. 1986, 61; CISG), dat op 1 januari 1991 in de Bondsrepubliek Duitsland in werking is getreden. Dit brengt mede dat op grond van artikel 1 lid 1 Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken (LUVI) deze wet niet direct op de onderhavige overeenkomst van toepassing is en dat de rechtbank naar Nederlands internationaal privaatrecht moet onderzoeken welk recht van toepassing is.

7. Naar Nederlands internationaal privaatrecht wordt de overeenkomst beheerst door het recht van het land waarmee deze het nauwst is verbonden. Daar Opgenoort als de partij die de kenmerkende prestatie (de levering van de auto) moest verrichten in Nederland haar (hoofd)bestuur heeft en er geen omstandigheden zijn gesteld of gebleken waaruit blijkt dat de overeenkomst nauwer is verbonden met een ander land, is de overeenkomst het nauwst verbonden met Nederland en wordt deze derhalve beheerst door Nederlands recht.

8. Daar de koopovereenkomst met zich medebrengt dat de gekochte auto wordt vervoerd van het grondgebied van Nederland naar dat van Duitsland, is op grond van artikel 1 lid 1 aanhef en onder a LUVI juncto artikel 2 lid 1 LUVI juncto artikel 100 CISG die wet op deze overeenkomst van toepassing.

9. [...]}}

Source

Published in Dutch:
- Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), 1993, nr.127}}