Data

Date:
15-04-1993
Country:
Netherlands
Number:
1991/35
Court:
Arrondissementsrechtbank Arnhem
Parties:
J.A. Harris & Sons Ltd. v. Nijmeegsche Ijzergieterij BV

Keywords

CONCLUSION OF CONTRACT BEFORE ENTRY INTO FORCE OF CISG - CISG NOT APPLICABLE (ART. 100 CISG)

Abstract

In 1986 a British seller and a Dutch buyer entered into a contract for the sale of iron products. A dispute arose between the parties.

The Court held that the CISG was not applicable as the contract had been concluded before the entry into force of CISG (Art. 100 CISG).

Fulltext

[...]

O V E R W E G I N G E N

[...]

De partijen hebben zich niet uitgelaten over het toepasselijke recht. Nu de werking daarvan niet uitdrukkelijk of stilwijgend is uitgesloten, is de eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken (LUVI) op grond van art. 1 lid 1 onder a LUVI van toepassing. Voor zover der partijen rechtsverhouding niet door LUVI wordt geregeld en behoudens een andersluidende rechtskeuze waarvan tot op heden niet is gebleken, geldt Engels recht als dar van de plaats van vestiging van Harris, die de karakteristieke prestatie - de verkoop en levering - heeft verricht.

Hoewel de LUVI voor Nederland per 1 januari 1992 is vervangen door het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) zijn op de onderhavige overeenkomsten de bepalingen van de LUVI nog van toepassing omdat art. 100 CISG bepaalt dat dit verdrag alleen van toepassing is op overeenkomsten die na het inwerkingtreden daarvan tot stand zijn gekomen.

[...]}}

Source

Published in Dutch:
- Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), 1993, nr.447}}