Data

Date:
16-03-1994
Country:
Belgium
Number:
AR 3952/93
Court:
Rechtbank van Koophandel, Hasselt
Parties:
Schobo BV v. Mols K.L. NV

Keywords

TEMPORAL APPLICATION OF CISG (ART. 100) - 1964 HAGUE CONVENTION APPLICABLE TO DELIVERIES MADE BEFORE ENTRY INTO FORCE OF CISG IN SELLER'S COUNTRY - CISG APPLICABLE TO DELIVERIES MADE THEREAFTER (ART. 1(1)(B) CISG)

RIGHT TO INTEREST (ART. 78 CISG) - INTEREST RATE - DETERMINED BY DOMESTIC LAW OTHERWISE APPLICABLE TO THE CONTRACT

Abstract

A Dutch seller and a Belgian buyer concluded a contract for the sale of certain products. As the price remained unpaid the seller commenced an action to recover the purchase price plus interests.

The Court held that the deliveries made after the entry into force of CISG in The Netherlands were governed by CISG, as the Belgian rules of private international law led to the application of the law of The Netherlands, a contracting State (Art. 1(1)(b) CISG), while only the deliveries made prior to that date were governed by the 1964 Hague Convention relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods ULIS.

The seller was granted payment and the right to interest on the sums due, at the rate determined by the applicable national law (Dutch law).

Fulltext

[...]

B E O O R D E L I N G

De rechtbank verwijst naar het tussenvonnis.

In tegenstelling met wat daar werd voorgehouden, is ter zake niet alleen de eenvormige wet van 01/07/64 van toepassing maar ook het Weens koopverdrag.

Nederland heeft het Weens koopverdrag geratificeerd op 01/02/92. Het is dan ook in Nederland in werking vanaf 01/03/93 en niet 01/02/93, zoals eiseres voorhoudt (zie artikel 99.2 van het verdrag: de eerste dag van de maand volgend op het verstrijken van een tijdvak van twaalf maanden na datum van neerlegging van zijn akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding).

De facturen dateren als volgt:

03/02/93: 255,00 fl
03/02/93 (de dagvaarding vermeldt per vergissing 03/02/92):
6.164,71 f1
12/05/93: 1.186,84 fl
06/05/93: 1.153,24 fl,

zodat op de vordering tot inning van de facturen van 3/2/93 de eenvormige wet van Den Haag van toepassing is en op de facturen van mei '93 het Weens koopverdrag.

Immers, het Weens koopverdrag is slechts van toepassing op de tot-standkoming van een overeenkomst wanneer het voorstel tot het sluiten van de overeenkomst, dus het aanbod, wordt gedaan op of na de datum van de inwerking-treding van het verdrag (Van der Zee, Het nieuwe recht van de internationale koop-verkoop, 16).

Het Weens koopverdrag voorziet in art. 78 dat indien een partij tekort schiet in de betaling van de prijs, de andere partij recht heeft op rente hiervoor, onverminderd haar recht op schadevergoeding overeenkomstig artikel 74. Het Weens koopverdrag voorziet in geen percentage dat wordt dus overgelaten aan het toepasselijk nationale recht (Van der Zee, op.cit., biz. 55), in casu: het Nederlands recht.

De wettelijke rente beliep in Nederland tot 01/07/93 12%, nadien 10% tot 01/01/94 en daarna 9%.

Voor de facturen van 03/02/93 is het rentepercentage van de eenvormige wet van Den Haag van toepassing, hetzij het officiële Nederlandse disconto +1%. Nu eiseres haar eis herleidt tot 10%, kan de rechtbank niet ultra petita toekennen.

De voorschriften van art. 2-30 tot 27 van de wet van 15 juni 1935, op het gebruik van de talen in gerechtszaken, werden nageleefd.

O M D E Z E R E D E N E N:

na beraadslaging, beslist de rechtbank, op tegenspraak:

Het vonnis van 22/12/93 verder uitwerkend, geeft zij eiseres akte van de herleiding van de haar eis.

Zij veroordeelt verweerster te betalen aan eiseres de nalatigheidsintresten op 6.419,71 fl van 28/09/93 tot datum van volledige betaling aan de officiële Nederlandse disconto +1%, met een maximum van 10%.

Zij veroordeelt verweerster tot betaling aan eiseres van de nalatigheidsintresten op 2.340,08 fl van 28/09/93 ad 10% tot 31/12/93 en van dan af ad 9% tot datum van volledige betaling.

Zij veroordeelt verweerster tot de kosten, vereffend voor eiseres op 20.019,- fr en voor verweerster niet vereffend bij gebrek aan omstandige opgave van staat aan de rechtbank.

Zij verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad, zonder borgtocht en niettegenstaande verzet of hoger beroep.

[...]}}

Source

Original in Dutch:
- unpublished

Source:
- Prof. H. Van Houtte and Dr. P. Wautelet, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium}}