Data

Date:
03-04-2008
Country:
Slovakia
Number:
6 Obo 120/2007
Court:
Supreme Court of the Slovak Republic
Parties:
--

Keywords

BUYER’S OBLIGATION (ART. 53 CISG) – PAYMENT OF PRICE

PRICE – PAYABLE WITHOUT REQUEST OR OTHER FORMALITIES BY SELLER (ART. 59 CISG)

Abstract

A company from the Czech Republic (seller) and a company from the Republic of Slovak (buyer) entered into contract for the delivery of material to be used in the manufacture of women's clothing by an Austrian company. The contract was governed by CISG. As the contractual price remained unpaid, the seller brought an action against the buyer.

The Court of First Instance ruled in favor of the seller, finding that the buyer was obliged to pay the price (Art. 53 CISG) plus interest (Art. 78 CISG). The buyer appealed, arguing inter alia that, due to the impossibility of recovering the VAT on the goods, export of the material had become unprofitable and therefore it had to cancel the contract with the seller. Moreover, since the buyer delivered the material to another company, the seller should have required payment of its invoices by the latter.

The Supreme Court decided that the buyer’s appeal was unjustified on the basis of the records and evidence which had already been brought to its attention, as the buyer’s attorney had agreed to have the hearing conducted in his absence and had not provide any further evidence. In the Court’s view, as per Art. 59 CISG, the buyer was bound to pay the price without a formal request being required. Therefore, the payment could not be considered conditional on the issue of invoices. Conclusively, the Supreme Court upheld the Court of First Instance’s decision.

Fulltext

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsednícky senátu
JUDr. Anny Markovej a cleniek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Dariny Lickovej
v právnej veci žalobcu: N., a.s., K.X., O., Ceská republika, ICO:
X., zastúpeného advokátom JUDr. V. H., M.X., P., proti žalovanému: E.,s.r.o. P.X., N.,
ICO:X zastúpeného advokátom Mgr. M. P., C.X., P.B., o zaplatenie
5474,44 EUR s prísl., na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Nitre
z 23. júna 2006, c.k. 16 Cb 119/2004-104, takto

r o z h o d o l:

Napadnutý rozsudok Krajského súdu v Nitre z 23. júna 2006, c.k. 16 Cb 119/2004-104
sa p o t v r d z u j e.
Žalovaný je povinný zaplatit žalobcovi 7282,- Sk náhradu trov odvolacieho
konania.

O d ô v o d n e n i e:

Krajský súd v Nitre napadnutým rozhodnutím uložil žalovanému zaplatit žalobcovi istinu 5474,44 EUR spolu s 3% úrokom z omeškania rocne zo sumy 570,27 EUR od 8.4.2003 do zaplatenia, s 4% úrokom z omeškania rocne zo sumy 3536,87 EUR od 31.7.2002 do zaplatenia, s 3,5% úrokom z omeškania rocne zo sumy 3407,97 EUR od 18.11.2002 do 28.1.2003 a s 3,5% úrokom z omeškania rocne zo sumy 1367,30 EUR od 13.12.2002 do zaplatenia a trovami konania na úcet právneho zástupcu žalobcu v sume 58 759,- Sk.
Súcasne žalovanému nepriznal oslobodenie od platenia súdnych poplatkov.

Podla odôvodnenia rozhodnutia súd prvého stupna vykonal dokazovanie najmä faktúrami c. 2980112, 2980121, c. 2980159 ako aj jednotlivými colnými deklaráciami. Zistil, že medzi úcastníkmi konania došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy v zmysle Dohovoru OSN publikovaným pod c. 160/1991 Zb. Bolo nepochybne žalobcom preukázané splnenie dodávok výrobkov v dnoch 28. júna 2002 v hodnote 1898,80 EUR, 16. júla 2002 v hodnote 3535,87 EUR a 13. septembra 2002 v hodnote 1367,30 EUR. Žalovaný nespochybnil výšku fakturovanej kúpnej ceny za tento dodaný tovar. V konaní nebola preukázaná skutocnost súvisiaca s porušením zmluvy, ktorá by vylucovala nárok predávajúceho na riadne zaplatenie kúpnej ceny (podla clánku 62 Dohovoru). Považoval za úcelovú obranu žalovaného o duplicitnej fakturácii dodávky výrobkov žalobcom obchodnej spolocnosti L.T., s.r.o., lebo žalovaný nepredložil žiaden relevantný dôkazný prostriedok. Tiež žalovaný nepreukázal skutocnost, na základe ktorej by i v prípade plnenia tretou osobu v prospech žalobcu zanikal priamo záväzok žalovaného. Žalovaný sa preto nezbavuje povinnosti zaplatit za riadne prevzatý tovar kúpnu cenu podla § 53 Dohovoru OSN. O priznaní úrokov rozhodol podla clánku 78 Dohovoru OSN, a to v súvislosti so splatnostou jednotlivých kúpnych cien ako aj prijatým ciastkovým plnením. O náhrade trov konania rozhodol podla § 142 ods. 1 OSP tak, že žalobcovi priznal náhradu za sedem úkonov právnej pomoci, náhradu za stratu casu a náhradu cestovného.
Proti tomuto rozhodnutiu podal žalovaný odvolanie.
Namietal, že celé vykonané dokazovanie ukázalo, že žaloba bola podaná neoprávnene.
Poukázal na konanie žalobcu, ktorý dvakrát zobral žalobu spät (o zaplatenie 987,20 EUR a o 2380 EUR). Uviedol, že sa zaviazal rakúskej obchodnej spolocnosti dodat hotové výrobky (dámske kabáty), a preto uzavrel na dodávku jednotlivých dielov viaceré zmluvy a jedným z dodávatelov bol aj žalobca. Z dôvodu nemožnosti uplatnenia dane z pridanej hodnoty sa stala dodávka na vývoz nezisková, a preto stornoval zmluvy. Tieto boli obnovené prostredníctvom nového subjektu, a to obchodnej spolocnosti L.T., s.r.o., P., ktorá spolocnost výrobky pre rakúskeho odberatela potom vyrobila aj expedovala. Preto žalobca mal dodávky fakturovat tomuto subjektu. Poukázal dalej na faktúru žalobcu c. 2980159 v hodnote 1367,30 EUR, ktorá bola vystavená 13. septembra 2002 na žalovaného, ale k 16. septembru 2002 bola žalobcom stornovaná. Dna 13. septembra 2002 bola vystavená faktúra c. 298161 na L.T., s.r.o., P. v sume 1367,30 EUR a touto faktúrou vyúctoval dodávku vlizelínových prúžkov a vlizelínu v množstve a hodnote, ktorý predtým úctoval v stornovanej faktúre. Preto má za to, že žalobca sa domáhal úhrad faktúr duplicitne od dvoch subjektov. Súd sa nezaoberal ani skutocnostou, že zamestnanec žalobcu p. Ch. prevzal penažné prostriedky v mesiacoch február a marec 2003. Preto žiadal, aby odvolací súd žalobu zamietol ako nedôvodnú.
V odvolaní proti nepriznaniu oslobodenia od súdnych poplatkov žalovaný namietal, že spolocnost je od roku 2004 stratová a od 31. júna 2004 nevykazuje žiadnu podnikatelskú cinnost, lebo jej konatelka Ing. B. L. je na materskej dovolenke. Spolocnost nemá financné prostriedky na úhradu poplatku a má viacero záväzkov, ktoré nie je schopná splnit. Žiadal, aby odvolací súd priznal oslobodenie od platenia súdnych poplatkov.
Odvolacieho pojednávania sa napriek riadnemu a vcasnému predvolaniu nezúcastnil právny zástupca žalovaného. Svoju neúcast ospravedlnil s tým, že má kolíziu pojednávaní.
Súcasne vyhlásil, aby sa pojednávalo v jeho neprítomnosti. Odvolací súd preto vec prejednal a rozhodol v neprítomnosti žalovaného v zmysle § 101 ods. 2 OSP s prihliadnutím na obsah spisu a doposial vykonané dôkazy.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 OSP) prejednal vec v medziach odvolania podla § 212 ods. 1 OSP a § 214 ods. 1 OSP a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu nie je dôvodné.
Predmetnou žalobou, ktorá došla súdu prvého stupna 14. decembra 2000 žalobca sa domáhal zaplatenia istiny 5474,44 EUR spolu s 3 % úrokom. Svoje právo odvodil z plnenia dodávky výrobkov na základe požiadavky žalovaného.
Z vykonaného dokazovania vyplýva, že žalobca ako dodávatel fakturovanú cenu dodávky výrobkov žalovanému v mesiacoch jún až august 2002 splnil, a že táto sa dostala do vlastníctva žalovaného. Splnenie dodávky bolo žalobcom preukázané colnými deklaráciami.
Podla clánku 59 Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (c. 160/1991 Zb.) žalovaný ako kupujúci bol povinný zaplatit kúpnu cenu v dobe ustanovenej zmluvou alebo urcitelnej podla zmluvy a nie je potrebné, aby bol na to vyzvaný alebo aby boli splnené iné formality zo strany predávajúceho.
Zuvedeného clánku vyplýva právna neopodstatnenost obrany žalovaného uvedená v odvolaní, t.j. aby žalobca kúpnu cenu úctoval tretej osobe, ktorej žalovaný odstúpil svoje právo dodávatela vo vztahu k zahranicnému odberatelovi (robit finálne výrobky) napriek tomu, že sám výrobky od žalobcu prevzal. Povinnost zaplatit kúpnu cenu nie je podmienená vystavením danového dokladu (faktúry). Vyššie uvedený clánok je zhodný s ustanovením § 450 ods. 1 Obchodného zákonníka, podla ktorého ak zo zmluvy nevyplýva nieco iné, je kupujúci povinný zaplatit kúpnu cenu, ked predávajúci v súlade so zmluvou a týmto zákonom umožní kupujúcemu nakladat s tovarom alebo s dokladmi umožnujúcimi kupujúcemu nakladat s tovarom. Naviac žalovaný nenamietal a nepreukázal, že by došlo k dohode o prevzatí dlhu žalovaného tretou osobou so súhlasom žalobcu ako veritela (§ 531 Obcianskeho zákonníka) alebo k pristúpeniu k záväzku (§ 533 Obcianskeho zákonníka). Tiež žalovaný nepreukázal, že žalobcovi kúpnu cenu zaplatil.
Súd prvého stupna vecne správne rozhodol, ked žalovanému uložil povinnost zaplatit žalobcovi kúpnu cenu výrobkov, potom ako žalobca preukázal prechod vlastníckeho práva výrobkov na žalovaného. Z uvedeného dôvodu Najvyšší súd Slovenskej republiky podla § 219 OSP napadnuté rozhodnutie potvrdil.
V priebehu odvolacieho konania Krajský súd v Nitre uznesením z 23. apríla 2007 c.k. 16 Cb 119/2004-166 priznal žalovanému oslobodenie od platenia súdneho poplatku za podané odvolanie v sume 12 150,- Sk, preto odvolanie v tejto casti sa stalo bezpredmetným.
Žalobca mal v odvolacom konaní úspech, má preto podla § 224 ods. 1 OSP v spojení s § 142 ods. 1 OSP právo na náhradu trov odvolacieho konania. Trovy odvolacieho konania si žalobca vycíslil podaním, ktoré odvolaciemu súdu došlo 8. apríla 2008.
Po preskúmaní vycíslených trov odvolací súd priznal trovy, ktoré boli žalobcom vynaložené na úcelné uplatnenie a bránenie práva (§ 142 ods. 1 OSP). Žalobcovi vznikli trovy za právne zastupovanie advokátom. Advokátovi patrí odmena za zastupovanie za jeden úkon právnej pomoci, a to za úcast na pojednávaní odvolacieho súdu (3. apríla 2008) vo výške 6050,- Sk (5474,44 EUR = 177 377,- Sk s kurzom k tomuto dnu 1 EUR = 32,401), dalej mu patrí paušálna náhrada hotových výdavkov 190,- Sk za úkon, náhrada za stratu casu 2 polhodiny x 317,- Sk (jedna šestdesiatina výpoctového základu), teda 634,- Sk, náhrada cestovného motorovým vozidlom MAZDA 6 cesta P. - Bratislava a spät t.j. 2x22 km x 6,20,- Sk + 39,40,- Sk(cena PH)x 0,078 (spotreba na 1 km) x 22km, spolu 408,- Sk. Spolu trovy právneho zastúpenia sú v sume 7282,- Sk (§ 10 ods. 1, § 14 ods. 1 písm. d/ , § 16 ods. 3 vyhlášky c. 655/2004 Z.z.).

P o u c e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.}}

Source

Original in SlovaK:
- available at the University of Pace website, www.cisgw3.law.pace.edu

Translation in English:
- available at the University of Pace website, www.cisgw3.law.pace.edu}}